S O S W jest placówką opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie optymalnych warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju.Organizacja Ośrodka: W skład Szkoły wchodzą:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
  2. Publiczne Gimnazjum Specjalne
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  4. Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Do Szkoły kwalifikowani są uczniowie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Szkoła prowadzi również naukę w trybie nauczania indywidualnego. Uczniom zapewnia się następujące zajęcia specjalistyczne: Terapia Metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna)

Terapia Pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych)

Szkoła posiada pracownię komputerową, gabinet rehabilitacji ruchowej i terapii logopedycznej.
Do szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego. Szkoła przygotowuje do zawodów i zapewnia praktyczną naukę zawodu w następujących kierunkach:

  1. MALARZ–TAPECIARZ–nauka trwa 2 lata
  2. OGRODNIK–nauka trwa 2 lata
  3. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII–nauka trwa 2 lata
  4. POSADZKARZ–nauka trwa 2 lata–praktyka zawodu u pracodawcy
  5. BETONIARZ–ZBROJARZ–nauka trwa 2 lata–praktyka zawodu u pracodawcy
  6. ŚLUSARZ–nauka trwa 3 lata

Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym funkcjonuje Publiczna Szkoła Specjalną Przysposabiająca do Pracy w zawodzie ogrodnik o trzyletnim cyklu kształcenia. Przewiduje się możliwość kształcenia w innych zawodach.
W zasadniczej szkole zawodowej młodzież kształci się obecnie w dwóch zawodach :
1. Malarz-tapeciarz
2. Kucharz małej gastronomii

Posiadamy także kierunki :
• Ślusarz
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
-uruchamiamy je w zależności od zapotrzebowania naszych potencjalnych klientów.

Od bieżącego roku szkolnego uczniowie gimnazjum dla głębiej upośledzonych intelektualnie mają, także możliwość kontynuowania nauki w naszej placówce, bowiem uruchomiliśmy 3-letnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obecnie uczy się tam 9 osób. Uczniowie i ich rodzice są bardzo zadowoleni , że ich dzieci nie są skazane na siedzenie w domu , lecz mogą w dalszym ciągu uczęszczać do szkoły.